เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ MOI KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ได้แก่ เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเรื่อง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539